Historie
--------

Frem til 09/10 var det kun én økonomiansvarlig i Online. Dette
hovedstyrevervet var ett som tok mye tid, mye hodebry, og gav lite
tilbake. I 09/10 bestemte daværende økonomiansvarlig seg for at det var
på tide å fordele arbeidsmengden. Det ble opprettet en spesiell
komitestilling kalt “økonomiansvarlig” i alle komiteene som hadde større
budsjetter og regnskap.

Ved generalforsamlingen 2010 gikk det gjennom et forslag om å fastslå
økonomikomiteen (økonomikom) i vedtektene. Forslaget ble fremmet av
Erlend K. Bergheim fra bedkom og Michael Johansen som var
økonomiansvarlig i Hovedstyret. Det påfølgende året jobbet den nye
økonomiansvarlige med å finne gode rutiner for daglig arbeid i
økonomikomiteen. Dette var et veldig nytt område for linjeforeningen og
det var ingen andre linjeforeninger på haugen som hadde en komite som
kun jobbet med økonomi- og bankforhold. Det tok derfor mye tid og
tålmodighet å utarbeide gode rutiner.

På generalforsamlingen i 2011 gikk det gjennom et forslag fra
Hovedstyret om å endre navnet på økonomikomiteen til “Bank- og
økonomikomiteen” (bankom). Forslaget ble fremmet for å bedre beskrive
det daglige arbeidet komiteen bedrev, samt å gi komiteen en bedre
forkortelse, da mange oppfattet “økonomikom” som en litt lang og
upraktisk forkortelse.

Våren 2011 søkte Even Østvold, leder for komiteen, om å få
linjeforeningen momsregistrert. Dette ble godkjent av skattemyndighetene
og vi har siden den tid ført momsregnskap som gode samfunnsborgere.

Våren 2015 var for bank- og økonomikomiteen, og spesielt dens leder, en påkjennende periode. Det var nemldig under påsken at den store datax-kræsjen fant sted, som førte til at tilnærmet hele regnskapet for 2014 gikk tapt. Daværende leder Henning M. Wold tok da på seg ansvaret med å føre hele Onlines regnskap på nytt, og satt utallige timer de neste dagene for å få det ferdig før generalforsamlingen. Som følge av at ITEX ble innlemmet under Online på generalforsamlingen den samme våren, fikk ITEX også sin egen økonomiansvarlig i bankom.

Høsten 2015 integrerte Online Stripe i sine systemer, noe som gjorde at betalinger for arrengement ble mye enklere enn før. Som følge trengte ikke arrkom lenger to økonomiansvarlige, og det har siden bare vært 1 som i de andre komiteene.

Våren 2016 tok daværende leder Marius Thingvall initiativ til å holde en egen økonomikveld før generalforsamlingen, slik at man kunne diskutere budsjettene før genfors. På denne måten kunne det fortsatt komme inn innspill og gjøres endringer, ettersom at det er for sent på genfors. Dette var en suksess, og har i ettertid blitt gjennomført hvert år. Samme semester ble ekskursjonskomiteen lagt under Online, som førte med seg at ekskom fikk en egen økonomiansvarlig i bankom.

På høsten samme år vedtok bankom at de ønsket å endre regnskapssystem fra DataX til Fiken, ettersom at DataX var et utdatert og lite brukervennlig system å jobbe med. I DataX kunne man kunne nemlig bare være én person i systemet om gangen, i tillegg til at det var en generelt knotete system å bruke. Det nye systemet kunne derimot brukes av så mange man ville på en gang, samt at brukergrensesnittet var veldig moderne og intuitivt. Ettersom at det nye systemet ville koste en fast semesteravgift, måtte dette godkjennes av hovedstyret. Da saken ble tatt opp var det støtte for forslaget fra styret, og det nye systemet ble tatt i bruk for regnskapsåret 2016.

I 2017 innførte bankom en prøveordning med en uavhengig nesleder som ikke har ansvar for egen komité. Dette var en sukess da bankom fikk et medlem som hadde fleksibiliteten til å hjelpe de andre i komiteen når det trengtes.

Fra 2018 ble regnskapet til Online heldigitalt(takk gud) og lagret både på Fiken og på Google Drive og bankoms rutiner endret seg til å utnytte funksjonaliteten i Fiken. I tillegg ble prøveordningen fra 2017 med uavhengig nestleder vidreført til at nestleder ble fungerende komiteleder.

Våren 2019 godtok generalforsamlingen at HS stillingen som leder av bank- og økonomikomiteen ble endret til økonomiansvarlig, og leder av bankom blir valgt internt i bankom. Leder av komiteen har møte og tale rett på hovedstyrets møter.

## Medlemmer

|Semester|Økonomiansvarlig|Leder|Nestleder|arrkom|bedkom|dotkom|ekskom|fagkom|HS|prokom|ITEX|trikom|velkom|jubkom|seniorkom|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|20/21|**Christoffer Stensrud**|**Thomas Iversen Ramm**|Johanne Trondstad|Milla Weium|Johanne Trondstad|Børge Dreyer/Thomas Hasvold|Jonathan Brooks|Johan August Østbye|---|Carl Smestad/Sondre Stokke|Johanne Trondstad|Jørgen Nummedal|Duvara Nishaharan|---|Sigurd Oxaas Wie|
|19/20|**Kaja Sofie Lundgaard**|**Mathias Fossum**|Christian Nyvoll|Thomas Iversen Ramm|Luka Grujic|Jonathan Brooks|Sigurd Melsom|Christoffer Stensrud|---|Ole Jacob Brunstad|Mathias Müller|Jon-Inge Heggstad|Johanne Tronstad|---|Sigurd Oxaas Wie|
|18/19|N/A|**Christian Nyvoll**|August Solvang|Marius Johansen|Adrian Hofseth/Luka Grujic|Dora Oline Eriksrud/Jonathan Brooks|Fride Skarseth/ Sigurd Melsom|Kaja Sofie Lundgaard|---|Margit Schefte|Mathias Müller|Ingvild Gravem/ Pål Edward Larsen/ Jon-Inge Heggstad|Siri Granheim|---|Martin Bjerke|
|17/18|N/A|**Christoffer Lofsberg**|Margit Schefte|Marius Johansen|Adrian Hofseth|Dora Oline Eriksrud|Fride Skarseth|Christian Nyvoll|---|Simen Bjørkhaug|Mathias Müller|Martin Bjerke|August Solvang|---|Erik Wiker|
|16/17|N/A|**Kristoffer Hajem**|Christoffer Lofsberg|Kasper Berg/Marius Johansen|Henrik Bossart/Adrian Hofseth|Katrine Jordheim/Dora Oline Eriksrud|Margit Gåsø Schefte|Christoffer Lofsberg|---|Trine-Lise Helgesen/Endre Ullberg|Thomas Mathisen/Hege Borge|Christoffer Almankaas/Martin Bjerke|Jakob Westermoen|Thor Håkon Bredesen|Marius Thingwall|
|15/16|N/A|**Marius Thingwall**|Didrik Pemmer Aalen, Kristoffer Hajem|Edvard Sjøblom, Kasper Berg|Silje Sævig, Henrik Bossart|Kristoffer Dalby, Katrine Jordheim|N/A|Håkon Løvdal, Kristiane Westgård|---|Camilla Tran|Espen Hellerud, Thomas Mathisen|Kristoffer Hajem|Espen Meidell, Jakob Westermoen|Thor Håkon Bredesen|Kathrine Steffensen|
|14/15|N/A|**Henning M. Wold**|Didrik Pemmer Aalen|Sondre Johan Widmark, Edvard Schreiner Sjøblom|Kristian Svoren, Silje Sævig|Kristoffer Dalby|N/A|Håkon Ødegård Løvdal|---|Jørn-Egil Jensen|N/A|Johan Slettvold, Kristoffer Hajem|Didrik Pemmer Aalen, Espen Meidell|N/A|N/A|
|13/14|N/A|**Jim Frode Hoff**|---|Ivar Flakstad, Sondre Johan Widmark|Fredrik Tørnvall|Kristoffer Dalby|N/A|Truls Mørk Pettersen|Linn Vikre|Hallvard Jore Christensen|N/A|Johan Slettvold|Henning M. Wold|N/A|N/A|
|12/13|N/A|**Marius Krakeli**|Markus Slemdal Andersen|Jim Frode Hoff, Ivar Flakstad|Markus Slemdal Andersen, Fredrik Tørnvall|Kristoffer Dalby|N/A|Nina Margrethe Smørsgård|---|Rikard Eide, Hallvard Jore Christensen|N/A|Johan Slettevold|Ragnhild Seim|N/A|N/A|
|11/12|N/A|**Ada Jordal**|---|Ingrid Kittelsen|René Räisänen|Håvard Kindem, Helle Grimnes|N/A|Dag Erik Vikan|---|Rikard Eide|N/A|N/A|Magnus G. Hove|N/A|N/A|
|10/11|N/A|**Even Østvold**|---|Ingrid Kittelsen, Magnus G. Hove(?)|Ada Jordal|---|N/A|Kristian Laskemoen|---|John-Erik Johansen|N/A|N/A|---|N/A|N/A|
|09/10|N/A|**Michael Johansen**|---|Kristian Laskemoen|Ada Jordal|---|N/A|Even Østvold|---|N/A|N/A|N/A|---|N/A|N/A|