* [2018 Forside](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018)   - Forside
* [2018 Forretningsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/forretningsorden) - Forretningsorden
* [2018 Dagsorden](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/dagsorden) - Dagsorden for generalforsamlingen
* [2018 Årsberetninger](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/aarsberetninger) - Årsberetninger
* [2018 Saksforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/saksforslag) - Alle innsendte saker vil bli tatt opp.
* [2018 Vedtektsforslag](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/vedtekstforslag) - Foreslåtte endringer til vedtektene. Send gjerne inn ditt forslag.
* [2018 Kandidater](/wiki/online/generalforsamlingen/genfors2018/valg) - Er du klar for et verv i Hovedstyret eller Fondstyret? 

## 1 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen skal bli informert om fjorårets regnskap, behandle innsendte saks- og vedtektesforslag, budsjett for neste periode og velge nytt Hovedstyre.

## 2 Deltakere
Alle medlemmer av Online, jfr. kapittel 5 i vedtektene har møte-, tale- og stemmerett under generalforsamlingen.

Ved starten av generalforsamlingen vedtar generalforsamlingen å gi alle medlemmer som er tilstede, og de som har meldt til Hovedstyret at de kommer for sent, stemmerett under generalforsamlingen.

Alle deltakere blir gitt et deltakernummer som må bæres under generalforsamlingen. Når en deltaker forlater salen blir nummeret levert inn til tellekorpset. Når deltakeren returnerer blir det samme deltakernummeret levert ut igjen.

Gjester har kun talerett.

### 2.1 Deltakere som kommer for sent
Medlemmer som kommer for sent til generalforsamlingen, og ikke har meldt ifra til Hovedstyret i forkant, skal ved ankomst oppgi grunn for at de kom for sent. Generalforsamlingen vedtar om medlemmet skal få stemmerett under generalforsamlingen.

## 3 Votering
For at en generalforsamling skal være beslutningsdyktig må det laveste mellom 15 medlemmer og 1/5 av medlemmene ha møtt opp.

* Alminnelig flertall er definert som 1/2 av de tilstedeværende med stemmerett, med unntak av blanke stemmer.
* Kvalifisert flertall er definert som 2/3 av de tilstedeværende med stemmerett, med unntak av blanke stemmer.

Blanke stemmer er ikke tellende, med mindre annet er spesifisert.

Votering gjennomføres ved bruk av elektronisk stemmesystem utviklet av drift- og utviklingskomiteen, så lenge dette er tilgjengelig. Ved mangel på elektronisk stemmesystem benyttes stemmegiving på papir.

### 3.1 Saker
Alle saker på generalforsamlingen avgjøres ved alminnelig flertall, med mindre annet er spesifisert.

### 3.2 Vedtektsendringer
Vedtektsendringer avgjøres med kvalifisert flertall.

#### 3.2.1 Endringer på vedtektsendringer
Det er ikke mulig å gjøre endringer på vedtektsforslag under generalforsamlingen.

### 3.3 Personvalg
Her følges kapittel 3 paragraf 6 i Onlines vedtekter.

Når det er flere kandidater til ett verv skal kandidatene som ikke presenterer seg vente i et annet rom enn der generalforsamlingen gjennomføres. Kandiater som venter plikter å ikke lytte på de andre kandidatenes presentasjon.

Til kandidater som stiller til leder og nestleder gis det anledning til å stille fire spørsmål fra salen. Til andre kandidater gis det anledning til å stille tre spørsmål fra salen. Ved flere kandidater, står kandidatene på rekke, rullerer på hvem som svarer først og svarer på samme spørsmål. Dersom det er alminnelig flertall for det, kan spørsmålsrunden utvides.


## 4 Forhandlinger

Under følger reguleringer om forhandlinger under generalforsamlingen.

### 4.1. Debatt
Debattene skal preges av gjensidig respekt og anerkjennelse. Ordstyrer kan utvide taletiden for delegater dersom det er nødvendig. Ordstyrer kan også beslutte begrensning i taletid dersom dette er nødvendig for å gi alle talere ordet innen den vedtatte tidsrammen, eller dersom taler ikke utviser saklighet eller respekt for sine meddebattanter i debatten som pågår.

#### 4.1.1 Hovedinnlegg
Hovedinnlegg tegnes ved visning av ark med deltakernummer. Til hovedinnlegg gis ordet for inntil 1 minutter.

#### 4.1.2 Replikk
Replikk tegnes ved fremvisning av to fingre samt ark med deltakernummer. Det er anledning til inntil to replikker per hovedinnlegg samt en svarreplikk. Til replikk og svarreplikk gis ordet for inntil 0.5 minutt.  Det er ikke anledning til å ta replikk på replikk.

#### 4.1.3 Skriftlig innlegg
Det gis anledning til å få sine innlegg lest opp av ordstyrer. Innleggene tegnes som beskrevet i  punktene 4.1.1 og 4.1.2.

#### 4.1.4 Saksopplsyning
Saksopplysning tegnes ved å fremvise flat arm over deltakernummer. Saksopplysning gis ordet for å avklare rene, faktiske forhold, og ordet blir gitt umiddelbart etter at innlegget, eller replikken tegningen kom under, er avsluttet.

### 4.2 Andre reguleringer av forhandlingene

Under følger reguleringer som ikke er beskrevet i seksjonene over.

#### 4.2.1 Referat
Det skal føres referat av minst to (2) under generalforsamlingen. Diskusjoner, argumenter, orienteringer og resultat fra valg skal føres ned. Der generalforsamlingen har foretatt et valg skal stemmefordelingen føres ned, med unntak av personvalg.

#### 4.2.2 Sette strek
Ordstyrer kan velge å sette strek for en debatt når dette synes nødvendig for å gjennomføre debatten innenfor vedtatte tidsramme. Vedtak om å oppheve eller på annen måte bryte vedtatte tidsrammer forutsetter kvalifisert flertall.

#### 4.2.3 Stryke talelisten
Ordstyrer kan velge å stryke resten av talelisten uten at de som er oppført får ordet til debatten. Generalforsamlingen kan overstyre avgjørelsen ved alminnelig flertall.

## 5 Andre bestemmelser
Spørsmål som ikke er regulert i denne forretningsorden avgjøres av møtet med alminnelig flertall.

Ordstyrer foreslår pause når dette finnes nødvendig. Ordstyrer skal etterstrebe fem minutters pause hver time.